03 Maj, 2020

Modelowy system wsparcia rozwoju przedsiębiorczości osób z autyzmem

GRANT pt. „Rodzicielska akademia przedsiębiorczości – wypracowanie modelowego systemu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości osób ze spektrum autyzmu na terenie subregionu konińskiego”

Grant finansowany z budżetu Miasta Konina na terenie województwa wielkopolskiego w ramach działalności pożytku publicznego.

Rodzaj zadania publicznego:

1) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

2) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

4) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

Szczegółowe informacje na stronie naszej Fundacji: https://wspektrumzycia.pl/projekty/

Stan: w trakcie realizacji

 

 

22 Kwiecień, 2020

Opracowanie modelu badań diagnostycznych dla Rozwojowego Zaburzenia Koordynacji

GRANT pt. „Opracowanie modelu przesiewowych badań diagnostycznych w kierunku Rozwojowego Zaburzenia Koordynacji na podstawie wybranych parametrów gry w minigolfa” 

PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Stan: w trakcie realizacji

 

17 Kwiecień, 2020

REHABILITACJA FUNKCJI POZNAWCZYCH I SENSOMOTORYCZNYCH U DZIECI Z AUTYZMEM

Fundusz GRANTOWY proSCIENCE!

Grant w Konkursie Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu „ProSCIENCE 2,0” o przyznanie środków na finansowanie inwestycji aparaturowej pt.

ZAKUP SPRZĘTU DO REHABILITACJI FUNKCJI POZNAWCZYCH I SENSOMOTORYCZNYCH ORAZ OCENY SKUTECZNOŚCI U DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJU ZE SPEKTRUM AUTYZMU

16 Kwiecień, 2020

WSPARCIE FUNKCJONOWANIA EMOCJONALNEGO OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI Z ASD

GRANT pt. „WSPARCIE FUNKCJONOWANIA EMOCJONALNEGO OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI Z ASD” 

 realizowanego PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020 na zlecenie Ministerstwa Rozwoju

w ramach IV. Osi Priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,

Działanie 4.1: Innowacje społeczne,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Prezentacja naszego grantu tutaj 
Prezentacja produktu finalnego powstałego w ramach grantu tutaj 

15 Kwiecień, 2020

WSPARCIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO RODZICÓW DZIECI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

GRANT pt. „WSPARCIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO RODZICÓW DZIECI ZE SPEKTRUM AUTYZMU“ realizowanego PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020 na zlecenie Ministerstwa Rozwoju

w ramach IV. Osi Priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,

Działanie 4.1: Innowacje społeczne,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

O naszym grancie na: http://www.inkubatorwielkichjutra.pl/wsparcie-opiekunow-dzieci-ze-spektrum-autyzmu/

Do obejrzenia produktu finalnego zapraszamy na: http://www.autyzm.ump.edu.pl