WSPARCIE FUNKCJONOWANIA EMOCJONALNEGO OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI Z ASD

16 Kwiecień, 2020

WSPARCIE FUNKCJONOWANIA EMOCJONALNEGO OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI Z ASD

GRANT pt. „WSPARCIE FUNKCJONOWANIA EMOCJONALNEGO OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI Z ASD” 

 realizowanego PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020 na zlecenie Ministerstwa Rozwoju

w ramach IV. Osi Priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,

Działanie 4.1: Innowacje społeczne,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Prezentacja naszego grantu tutaj 
Prezentacja produktu finalnego powstałego w ramach grantu tutaj