Modelowy system wsparcia rozwoju przedsiębiorczości osób z autyzmem

03 Maj, 2020

Modelowy system wsparcia rozwoju przedsiębiorczości osób z autyzmem

GRANT pt. „Rodzicielska akademia przedsiębiorczości – wypracowanie modelowego systemu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości osób ze spektrum autyzmu na terenie subregionu konińskiego”

Grant finansowany z budżetu Miasta Konina na terenie województwa wielkopolskiego w ramach działalności pożytku publicznego.

Rodzaj zadania publicznego:

1) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

2) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

4) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

Szczegółowe informacje na stronie naszej Fundacji: https://wspektrumzycia.pl/projekty/

Stan: w trakcie realizacji